VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 

1.1. De verkoper:

Hof ten Damme

Hoog-Kallo 4

9120 Kallo 

+32 (0)3 575 02 77

 

1.2. De consument: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling heeft geplaatst via de website.

 

Artikel 2. Prijsinformatie en betalingswijzen

 

2.1. De verkoper beschikt over de mogelijkheid om de prijzen van zijn producten op de website ten alle tijden aan te passen.

2.2. De prijzen zijn inclusief BTW. 

2.3. De consument kan zijn bestelling vooraf online betalen, via de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden (bankcontact & Paypal), alsook cash bij afhaling.

Artikel 3. Bestellingoverzicht

 

De consument zal zowel na het betalen als bij het verzenden een notificatie krijgen via mail. De verkoper gaat er bijgevolg van uit dat de consument het ontvangstbewijs zal ontvangen hebben.

De consument moet de verkoper onverwijld in kennis brengen wanneer hij geen ontvangstbewijs heeft ontvangen, en dit ten laatste op de moment van levering of afhaling. 

 

Artikel 4. Levering en afhalen

 

4.1.      De verkoper zal de aangeboden producten leveren vanaf het minimum bestelbedrag van 150 euro.

            Het geografisch toepassingsgebied voor de levering beperkt zich tot de provincie Oost-Vlaanderen, België met een maximale rijtijd van 30 minuten.

            Indien aan de cumulatieve voorwaarden van lid 1 en 2 niet voldaan is, dan kan de consument zijn bestelling enkel afhalen bij de verkoper.   

4.2.      De leveringskost bedraagt 15 euro (forfaitair).

4.3.      Dit artikel is momenteel opgeschort, en treedt in werking vanaf de dag dat de verkoper effectief start met de levering van zijn producten.

Artikel 5. Overmacht

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht, zijnde situaties die buiten zijn directe wil om zorgen voor vertragingen of annuleringen van de bestellingen, zowel bij afhaal als levering. Het zijn situaties waarvan van de verkoper redelijkerwijze niet meer kan worden verwacht om de bestelling op tijd te kunnen uitvoeren om zijn hoog niveau aan kwaliteit te kunnen garanderen. Het gaat hierbij tevens om productleveringen aan de verkoper zelf, om zijn eindproducten te kunnen samenstellen.  Niet-exhaustieve voorbeelden zijn brand, extreme weersomstandigheden, ziektes, stakingen, enz. 

 

Artikel 6. Privacyverwerking

 

Voor de privacyverwerking wordt verwezen naar de privacy policy sectie op de website (https://www.ginkgotakeout.be/privacy). De verkoper stelt bovendien alles in het werk om zijn cookie policy zo transparant mogelijk te communiceren met de consument. Wegens technische problemen is de cookie banner echter nog niet actief. De verkoper wijst hierbij wel reeds op de cookie informatie bij de privacy policy.  

Artikel 7. Herroepingsrecht

 

De verkoper beroept zich op de wettelijke uitzondering voor bederfbare goederen en beperkte houdbaarheid (art. VI.53, 4° WER). Bijgevolg beschikt de consument niet over een herroepingsrecht binnen 14 dagen. Annulering van de bestelling is echter wel mogelijk, zoals bepaald in artikel 8.

 

Artikel 8. Annulering

 

8.1. De consument heeft het recht om zijn bestelling te annuleren. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de dag waarop de consument zijn bestelling plaatst:

 

- indien de consument heeft besteld op maandag of dinsdag, dan kan hij kosteloos annuleren tot en met woensdag. Bij annulering vanaf donderdag t.e.m. zondag wordt 50 % in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van afhaling is dit 100 %

 

- indien de consument heeft besteld op woensdag dan kan hij kosteloos annuleren tot en met donderdag. Bij annulering vanaf vrijdag t.e.m. zondag wordt 50 % in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van afhaling is dit 100 %

 

- indien de consument heeft besteld op donderdag dan kan hij nog kosteloos annuleren op donderdag zelf. Bij annulering vanaf vrijdag t.e.m. zondag wordt 50 % in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van afhaling is dit 100 %

 

- indien de consument heeft besteld op vrijdag, zaterdag of zondag voor het daaropvolgende weekend dan kan hij kosteloos annuleren tot en met de daaropvolgende woensdag. Bij annulering vanaf donderdag t.e.m. zondag wordt 50 % in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van afhaling is dit 100 %.

 

De verkoper neemt aldus geen bestellingen aan in het weekend voor leveringen of afhaal in datzelfde weekend.  

 

 

8.2. Indien de consument zijn bestelling niet komt afhalen op de betrokken dag, en ervoor koos om cash te betalen bij het afhalen, dan gaat de verkoper ervan uit dat de consument stilzwijgend zijn bestelling heeft geannuleerd, met toepassing van de kosten uit 8.1.

 

De consument moet dan ook de verkoper onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij zijn bestelling niet kan komen afhalen, of pas op een later tijdstip. Wegens redenen van voedselveiligheid kan de verkoper de bestelling maximum 48 uur bewaren.

 

Indien de consument niet communiceerde met de verkoper, zal de verkoper dit trachten te doen. De kosten vermeld in 8.1. zijn van toepassing indien er geen communicatie mogelijk was, of wanneer misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om uitzonderlijk na leveringstijd te komen afhalen.

 

De verkoper zal de (minnelijke) inningsprocedures starten indien deze kosten niet betaald worden. De consument zal instaan voor de aanmaningskosten.

 

De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om te weigeren de bestelling mee te geven zolang er niet betaald is. Hij zal ook het recht voorbehouden de plaatsing van een tweede bestelling te weigeren indien de consument zijn eerste nog niet vereffend heeft.

 

Artikel 9. Klachtenregeling en garanties

 

9.1. De verkoper geeft een volledige garantie tot 6 uur na levering. Dit betekent dat in overleg met de consument kan gekozen worden voor een teruggave van het betrokken bedrag of een kosteloze vervanging van het betrokken product. 

9.2. De verkoper geeft bij elk van zijn producten een handleiding mee voor de bereiding. De consument kan de verkoper contacteren op de gebruikelijke uren voor meer informatie of verduidelijking van de handleiding.

9.3. Indien de consument enige klachten zou hebben, is het de gebruikelijke weg om deze minnelijk op te lossen.

Het is de consument aangewezen de verkoper meteen op de hoogte te brengen van enige gebreken, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

9.4. Indien geen oplossing gevonden wordt, kan de consument steeds klacht indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl),  

of het Europese Online Dispute Resolution-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show).

Ook deze platformen streven vooreerst een minnelijke oplossing na. 

 

Artikel 10. Account

 

10.1. De consument heeft de mogelijkheid om een account aan te maken op de website. Deze mogelijkheid is dus niet verplicht en is tevens onderworpen aan de privacy policy.

10.2. De consument heeft de eindverantwoordelijkheid over het beheer en de beveiliging van zijn account. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van het account dat te wijten is aan een nalatend optreden van de consument (zoals bijvoorbeeld het delen van het wachtwoord met andere consumenten). 

Artikel 11. Varia

 

11.1. Aan de hand van afbeeldingen en bijhorende handleidingen streeft de verkoper ernaar de consument een kwalitatief hoogstaand product af te leveren. De afbeeldingen kunnen echter licht afwijken van de realiteit, zodat deze geenszins bindend zijn voor het eindresultaat. 

11.2. De verkoper wijst op de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. 

11.3. De gesloten verkoopovereenkomsten tussen verkoper en consument zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgische recht.

11.4. De consument aanvaardt de onderhavige algemene voorwaarden onvoorwaardelijk bij het sluiten van de overeenkomst.